AOTR
 

Principale prevederi din Statut:


ASOCIATIA OPERATORILOR DE TELECOMUNICATII DIN ROMANIA are ca scop principal promovarea si sprijinirea intereselor operatorilor de telecomunicatii din România.

În vederea realizãrii scopului principal, Asociatia îsi propune urmatoarele obiective:

a. sustinerea organelor abilitate în elaborarea unui cadru legislativ propice dezvoltãrii industriei de telecomunicatii, precum si promovarea unor propuneri legislative în domeniul telecomunicatiilor;
b. stabilirea unei strategii comune, în conformitate cu cadrul legal existent, pentru sustinerea intereselor proprii în relatia cu organismele statului responsabile cu domeniul telecomunicatiilor;
c. promovarea si sprijinirea, în conditiile legii, a transferului de cunostinte, informatii, experiente si tehnologii de telecomunicatii;
d. sustinerea programelor nationale de formare a specialistilor si crearea cadrului propice stimulãrii rãmânerii acestora în tarã;
e. promovarea de solutii fiabile pentru integrarea rezultatelor cercetãrii stiintifice în domeniul telecomunicatiilor, stimularea creativitãtii si a inovatiilor din acest domeniu;
f. sprijinirea membrilor sãi în dezvoltarea de proiecte de interes comun, în conditiile legii, etc.


Activitãtile si mijloacele de actiune pentru realizarea scopului si obiectivelor sunt:

a. sprijinirea realizãrii unor retele nationale sau locale de telecomunicatii la nivel mondial;
b. promovarea proiectelor de retele de telecomunicatii realizate prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;
c. sustinerea activitãtilor de promovare a imaginii industriei de telecomunicatii;
d. participarea la actiuni internationale (seminarii, întâlniri de lucru, congrese, activitãti de cercetare stiintificã, publicatii periodice si stiintifice) în domeniul telecomunicatiilor;
e. afilierea la alte organisme nationale si internationale similare;
f. popularizarea rezultatelor cercetãrilor si actiunilor asociatiei prin toate mijloacele mass-media, editarea, tipãrirea si difuzarea de cãrti, reviste, rapoarte, monografii, recomandãri, studii si alte tipuri de publicatii si lucrãri de specialitate;
g. implementarea reglementãrilor si standardelor europene si mondiale, prezente si viitoare în telecomunicatiile din România;
h. formarea si întretinerea unui centru de documentare si informare;
i. acordarea de premii, burse si stimulente pentru realizãri deosebite care sunt în legaturã cu scopul asociatiei;
j. promovarea investitiilor în resurse umane.

Membrii Asociatiei

În cadrul asociatiei sunt urmãtoarele categorii de membri, din tarã si strãinatate:

1. Membrii de onoare: personalitãti marcante ale vietii stiintifice, tehnice, culturale etc., care îsi exprimã spijinul si solidaritatea cu scopul si obiectivele Asociatiei si consimt sã ofere Asociatiei prestigiul numelui lor.
Membrii de onoare se propun de Consiliul Director si se valideazã de Adunarea Generalã.
Membrii de onoare sunt exceptati de la plata cotizatiei.

2. Membrii: persoane juridice si fizice fondatoare sau care au intrat ulterior în asociatie care recunosc statutul asociatiei, contribuie activ la desfasurarea actiunilor initiate de asociatie, achitã în mod regulat cotizatia de membru.

3. Membrii sustinãtori: persoane care sprijinã asociatia în realizarea scopului sãu. Membrii sutinãtori au statut de observator la toate sedintele si reuniunile Asociatiei. Membrii sustinãtori au aceleasi drepturi si aceleasi obligatii cu membrii asociatiei cu exceptia drepturilor lit. b si obligatiilor lit. b.


DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR AOTR

Drepturile membrilor Asociatiei:

a. sã participe la activitãtile Asociatiei;
b. sã aleagã organele Asociatiei, direct sau prin reprezentare si sã facã parte din ele;
c. sã fie informati si sã-si exprime liber punctul de vedere cu privire la orice problemã privitoare la Asociatie;
d. sã se adreseze cu cereri, propuneri sau reclamatii la orice nivel al Asociatiei si sã primeascã rãspuns;
e. sã fie sprijiniti în rezolvarea cererilor lor legitime adresate autoritãtilor din domeniu;
f. sã colaboreze la publicatiile Asociatiei;
g. sã beneficieze de reduceri de pret sau gratuitãti la publicatiile si lucrãrile elaborate de Asociatie;
h. sã foloseascã baza materialã a Asociatiei în scopul pentru care a fost creatã;
i. sã utilizeze mijloacele de documentare si de informare ale Asociatiei, sã benficieze de conditiile create de aceasta pentru ridicarea nivelului de cunostinte;
j. sã înscrie în documentele lor, dupã caz, mentiunea "membru al asociatiei....." sau "membru sustinãtor al asociatiei..... ".

Obligatiile membrilor Asociatiei:

a. sã respecte Statutul si regulamentele interne de functionare a Asociatiei;
b. sã contribuie activ la desfãsurarea actiunilor propuse si organizate de asociatie, la realizarea scopului si obiectivelor acesteia;
c. sã plãteascã la timp cotizatia stabilitã de cãtre Consiliul Director al Asociatiei;
d. sã nu facã parte din organizatii cu obiect de activitate similar si nici sã initieze constituirea unor asociatii similare cât timp sunt membri ai Asociatiei;
e. sã nu angajeze Asociatia în nici o activitate fãrã a avea mandat statutar.

Înscrierea membrilor se face pe bazã de cerere de înscriere adresatã Presedintelui Asociatiei. Admiterea de noi membri se aprobã de cãtre Consiliul Director. Membrii platesc o taxã de înscriere si o cotizatie lunarã stabilitã prin hotãrârea Consiliului Director.